Cabaln example sentences

Word suggestions (9): Cabana, Cabal neo, Cabal nexus, Cabalnoo, Cabalneo site, Cabal necro, Cabalneo.com, Cabal nitro, Cabalneo painel

ca·bal

[kəˈbäl, kəˈbal] ✕ Play

cabal (noun) · cabals (plural noun)

  - a secret political clique or faction:


Synonyms

clique, faction, coterie, group, set, band, party, camp, gang, ring,

"Cabaln" Example Sentences

Recently Searched

  › Cabaln [kəˈbäl, kəˈbal]
  › Karanaa [kəˈtänə]
  › Groped [ɡrōp]
  › Tasse
  › Keeping [ˈkēpiNG]
  › Zitfrom [zit]
  › Guile [ɡīl] ✕ Play
  › Heliotropismorigin [ˌhēlēəˈtrōpizəm]
  › Doe [ˌdē ō ˈē] ✕ Play
  › Ties [tī]
  › Delicateness [delicateness] ✕ Play
  › Emission [əˈmiSH(ə)n]
  › Lifespan
  › Incontrovertibly [ˈˌinˌkäntrəˈˌvərdəblē, ənˌkäntrəˈˌvərdəblē, ˈˌiNGˌkäntrəˈˌvərdəblē] ✕ Play
  › Baalisms
  › Sunless [ˈsənləs]
  › Defilev [dəˈfīl]
  › Tags [taɡ]
  › Incuseclassical [ˈklasək(ə)l]
  › Quadratus
  › Milieu [milˈyo͞o, milˈyə(r)]
  › Habituated [həˈbiCHəˌwāt]
  › Nitroglycerine [ˌnītrōˈɡlisərən]
  › Orientation [ˌôrēənˈtāSH(ə)n]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z