Haghar example sentences

Word suggestions (15): Haghartsin monastery, Haghartsin, Haghartsin monasterio, Haghartsin monastero aquile, Haghartsin monastery armenia, Haghartsin 360, Haghartsin-klosteret, Haghartsin monastery history, Haghartsin-klosteret armenien, Haghartsin monastero aquile dove si trova, Haghartsin monastery map, Haghartsin monastery renovation, Haghartsin monastero aquile wikipedia, Haghartsin monastery wiki, Haghartsin 修道院

Ha·gar

[ˈhāɡər] ✕ Play

  - (in the Bible and in Islamic tradition) the mother of Ishmael (Ismail), son of Abraham.


"Haghar" Example Sentences

Recently Searched

  › Haghar [ˈhāɡər]
  › Legislaturen [ˈlejəˌslāCHər]
  › Whenever [(h)wenˈevər, (h)wəˈnevər]
  › Ascomycete
  › Othernessorigin [ˈəT͟Hərnəs]
  › Jurormiddle [ˈjo͝orər]
  › Unfold [ˌənˈfōld]
  › Electrifyv [əˈlektrəˌfī]
  › Imagine [iˈmajən]
  › Reverberate [rəˈvərbəˌrāt]
  › Barbecued [ˈbärbəˌkyo͞o]
  › Guile [ɡīl] ✕ Play
  › Capitalise [ˈkapədlˌīz]
  › Confiture [ˈkänfəCHər]
  › Joyous [ˈjoiəs]
  › Metamerism [məˈtaməˌrizəm] ✕ Play
  › Masculinity [ˌmaskyəˈlinədē]
  › Featn [fēt]
  › Clergyman [ˈklərjēmən]
  › Performance [pərˈfôrməns]
  › Brawn [brôn] ✕ Play
  › Perfectionism [pərˈfekSHəˌnizəm]
  › Edging [ˈejiNG]
  › Penal [ˈpēn(ə)l]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z