Ochermiddle example sentences

Notice! No data available for this site.

o·cher

[ˈōkər] ✕ Play

ochre (noun) · ocher (noun)

  - an earthy pigment containing ferric oxide, typically with clay, varying from light yellow to brown or red:

  - a pale brownish yellow color.


Synonyms

Legal,

"Ochermiddle" Example Sentences

Recently Searched

  › Ochermiddle [ˈōkər]
  › Maker [ˈmākər]
  › Pup [pəp] ✕ Play
  › Voicelessness [ˈvoislisnis] ✕ Play
  › Drilling [ˈdriliNG] ✕ Play
  › Nameplate [ˈnāmˌplāt]
  › Debauchv [dəˈbôCH]
  › Bande [band]
  › Needing [nēd]
  › Pullout [ˈpo͝olout]
  › Inconvenience [ˌinkənˈvēnyəns]
  › Alfacgiapi
  › Definitions [dəˈfīn]
  › Squiggly [ˈskwiɡ(ə)lē] ✕ Play
  › Oud [o͞od] ✕ Play
  › Rahe
  › Insuperable [inˈso͞op(ə)rəb(ə)l]
  › Quagha [ˈkwaɡə]
  › Welcoming [ˈwelkəmiNG] ✕ Play
  › Cellular [ˈselyələr]
  › Osmosis [äzˈmōsəs, äsˈmōsəs]
  › Metabolically [ˌmedəˈbälək(ə)lē] ✕ Play
  › Carpet [ˈkärpət]
  › Runner [ˈrənər]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z